سه شنبه ۲ آذر۱۳۸۹||توسط: میم-بروجردی(محسن)
 شعر زیبای بزخیز شتربانا که با صدای امیر ارام   با شعری از ادیب الممالک فراهانی

 .تقدیم به همه ایرانیا


برخیز شتربانا ،بربند  کژاوه                       

کزچرخ عیان گشت همی رایت کاوه

از شاخ شجر برخاست آوای چکاوه               

وز طول سفر حسرت من گشت علاوه

بگذربه شتاب اندراز رود سماوه                   

در دیده من بنگر دریاچه ساوه

 

                              وز سینه ام آتشکده پارس  نمودار

 

ماییم که از پادشهان باج گرفتیم              

زآن پس که از ایشان کمر و تاج گرفتیم      

دیهیم و سریر از گهر و عاج گرفتیم             

 اموال و ذخاریشان تاراج گرفتیم

وز پیکرشان دیبه و دیباج گرفتیم                 

 ماییم که از دریا امواج گرفیتم

 

                             واندیشه نکردیم ز طوفان و ز تیّار

 

درچین وختن ولوله ازهیبت ما بود              

 در مصر و عدن غلغله از شوکت ما بود

در اندلس روم عیان قدرت ما بود               

 غرناطه و اشبیلیه در طاعت ما بود

 

                     جاری به زمین و فلک و ثابت وسیار

 

ماییم که از خاک بر افلاک رساندبم         

خاک عرب از شرق اقصی گذراندیم

دریای شمالی را بر شرق نشاندیم            

وز بحر جنوبی به فلک گرد فشاندیم

 

                                 نام هنر و رسم کرم را به سزاوار

 

امروزگرفتار غم و محنت و رنجیم           

در داو،فره باخته اندر شش و پنجیم

با ناله و افسوس در این ذیر سپنجیم       

چون زلف عروسان همه در چین و شکنجیم

هم سوخته کاشانه و هم باخنه گنجیم          

ماییم که در سوگ و طرب قافیه سنجیم

 

                          جغدیم به ویرانه ،هزاریم به گلزار

 

افسوس که این مزرعه را آب گرفته

    دهقان مصیبت زده را خواب گرفته

خون دل ما رنگ می ناب گرفته

وز سوزش تب پیکرمان تالب گرفته

رخسار هنر گونه مهتاب گرفته

چشمان خرد پرده ز خوناب گرفته

 

                     ثروت شده بی مایه و صحت شده بیمار

 

ابری شده بالا  وگرفته است فضا را    

وز دود و شرر تیره نموده است هوا را

آتش زده سکان زمین را و سما را      

سوزانده به چرخ اختر و در خاک گیا را

ای واسطه رحمت حق بهر خدا را      

 زین خاک بگردان ره طوفان بلا رالینک تصحیح شد


دانلود کنید


برچسب‌ها: امیر آرام